کتاب اختیاری

این کتاب صرفا جهت مطالعه است و
هیچگونه حرکت تمرینی ندارد
موضوعات آن شامل مواردی چون
تغذیه و انواع متدهای افزایش قد است