ویدیو مخصوص پایین تنه

این تمرینات اختصاصی طول پا هست

انجام دادن این تمرینات اختیاری است

در صورت تمایل به انجام این تمرینات را در سه ست انجام بدهید

هر کشش به بیست تا سی ثانیه زمان نیاز دارد

این تمرینات را به علت این که حجم تمرینات شما زیاد نشود میتوانید بعد از پایان دوره 6 ماهه شروع کنید اما اگر تمایل به انجام داشتید میتوانید در صورتی که ویدیو مکمل رو صبح انجام دادید این تمرینات رو عصر و یا اگر تمرینات ویدیو مکمل رو عصر انجام دادید این ویدیو رو صبح بعد از تمرینات کتاب انجام دهید