ویدیو مکمل

تمرینات این ویدیو , مکمل تمرینات کتاب (PDF) میباشد و حتما باید هم زمان با تمرینات pdf شروع شوند

تمرینات ویدیو باید یک نوبت در روز انجام شود

زمان انجام تمرینات : یا صبح بعد از تمریات کتاب (PDF) یا بعد از ظهر به صورت نوبت جداگانه انجام شود

هر حرکت 3 ست ( 3 بار) و هر کشش بیست تا سی ثانیه در نقطه
اوج باید حفظ شود